Botterwerf Huizen
Havenstraat 300
1271 GD Huizen

06 81 86 37 48
info@botterwerfhuizen.nl

Persbericht Botterwerf Huizen

Botterwerf Huizen is zwaar teleurgesteld in het college van de gemeente Huizen

 

Het bestuur van Stichting Botterwerf Huizen is zwaar teleurgesteld in de Gemeente Huizen.  Ondanks vele gesprekken blijft het college vasthouden aan een verbod op het plaatsvinden van  evenementen in  De Botterwerf in Huizen. Zelfs een kort geding, aangespannen door de Stichting, bij de bestuursrechter om de reeds in het verleden afgesproken (bruilofts)feesten en evenementen doorgang te laten vinden, is afgelopen vrijdag helaas niet in het voordeel van De Botterwerf uitgevallen.

 

Al vanaf de oprichting van de Stichting Botterwerf Huizen in 1999  zijn er gesprekken gevoerd met de Gemeente Huizen. De gemeente steunde de plannen van de Stichting en was erg enthousiast over het gebouw dat zou gaan zorgen voor een belangrijke upgrading van de Oude Haven. Van meet af aan was duidelijk dat de exploitatie van De Botterwerf met louter alleen werfactiviteiten niet toereikend zou zijn en dat inkomsten uit de verhuur van De Botterwerf voor evenementen noodzakelijk zouden zijn om tot een sluitende exploitatie te komen. Dat dit werd erkend door de gemeente werd nog eens duidelijk bij de afgifte van de gebruiksvergunning op 25 november 2008  waarin expliciet staat vermeld dat het houden van feesten en evenementen is toegestaan tot maximaal aantal van 400 personen. Ook in de Erfpachtovereenkomst van 13 september 2007 staat duidelijk vermeld dat er nevenactiviteiten mogen plaatsvinden die verband houden met de exploitatie van de botterwerf.

 

Vanaf het najaar 2008 werd de werf voor evenementen en feesten  aan bedrijven, particulieren, serviceclubs  en cateraars  verhuurd.  Met deze inkomsten en hard werken kon de Stichting net aan haar financiële verplichtingen voldoen. Bovendien kreeg De Botterwerf in 2009 vanuit de gemeenteraad de status van “Trouwlocatie”. Diverse trouwfeesten hebben inmiddels, in goede samenwerking met de gemeente,  plaatsgevonden.

 

Geen subsidies

Het mag duidelijk zijn dat De Botterwerf geheel selfsupporting is en geen subsidies ontvangt. Dit in tegenstelling tot andere botterwerven in ons land die zwaar gesubsidieerd worden. Van alle kanten krijgt het bestuur enthousiaste reacties dat zij ervoor hebben gezorgd een Botterwerf te bouwen die zo herinnering aan het vissersverleden van Huizen oproept.   Het bestuur kan echter  niet genoeg benadrukken dat De Botterwerf niet levensvatbaar is zonder inkomsten uit nevenactiviteiten.

 

Het baart het bestuur dan ook grote zorgen dat de geplande evenementen, waaronder een groot aantal bruiloften, nu geen doorgang mogen vinden. Zelfs nautisch gerelateerde evenementen staan op de lijst in het Besluit d.d 27 april jl. van de gemeente Huizen met evenementen die niet aan de eisen van de gemeente voldoen. Het is, volgens het bestuur, onbegrijpelijk dat ‘de mooiste dag van je leven’ , waar de gemeente ook een belangrijke rol bij speelt, vanwege plotselinge wijzigingen in het beleid bij diezelfde gemeente niet door kan gaan.

 

Het bestuur van De Botterwerf staat niet onwelwillend tegenover de ontwikkeling van een ander exploitatiemodel mits daarbij de opzet van de werf wordt gerespecteerd. In dit kader zijn er maandenlang  vergaande gesprekken gevoerd met de Gemeente Huizen waarbij tevens samenwerking met andere partijen aan de orde is geweest. Breekpunt bleek echter dat de Gemeente zich voor de toekomst niet wenst te houden aan dezelfde exploitatie beperkingen die zij de Botterwerf nu oplegt.

 

Het bestuur van de Stichting Botterwerf Huizen voelt zich dan ook verraden door de Gemeente Huizen en wenst absoluut niet mee te gaan in de gemeentelijke manipulaties.  Het overleg met de Gemeente Huizen zal als gevolg hiervan niet worden voortgezet en de gehele kwestie zal door de Stichting worden voorgelegd aan de civiele rechter. De Stichting Botterwerf Huizen behoudt zich tevens het recht voor om de, door haar geleden en in de toekomst nog te lijden, schade te verhalen op de Gemeente Huizen.

 

Daarnaast zal de Stichting een kopie van haar volledige dossier ter beschikking stellen aan de Huizer Gemeenteraad.

 

Het bestuur betreurt deze gang van zaken zeer maar ziet geen andere uitweg.

 

Noot voor de redactie voor meer informatie neem contact op met Margriet van Seumeren, secretaris Stichting Botterwerf Huizen, t. 06 53651139